ANBI-gegevens

Op deze pagina laten wij de gegevens zien, die betrekking hebben op ANBI.

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Algemene informatie ANBI erkende instelling

Naam:  Stichting De Opbelbus Alkmaar

Post/bezoekadres:

Wielingenweg 255

1826 BK  Alkmaar

Telefoon:  (072) 5616367

e-mail:  opbelbus@gmail.com

site:  www.opbelbus.nl

RSIN/fiscaal nummer:  0077.68.229

K.v.K.:  41239509

Bankrelatie:  Rabobank  NL22 RABO 0376 4789 69

De verkorte doelstelling van Stichting De Opbelbus Alkmaar

Het bieden van een vervoersvoorziening voor ouderen, woonachtig in Alkmaar, die niet of moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Resultaten doelstelling

2020 2019 2018
aantal leden gemiddeld 588 603 606
aantal vrijwilligers 40 43 46
aantal ingezette bussen 4 4 4
aantal nieuwe bussen 0 2 2
aantal gereden kilometers 56.422 141.133 140.664
aantal vervoerde personen 5.687 16.796 16.422

ANBI-status

Op 15 augustus 2013 werd door de belastingdienst een bezoek gebracht ter beoordeling van de ANBI-status van onze stichting.

Op basis van de verstrekte informatie kwam de inspecteur tot de conclusie dat de ANBI-status kan worden voortgezet.

Anbi status goedkeuring

Bestuurssamenstelling per 1 mei 2021:

H. Batelaan (Herman)– Voorzitter

T. Lucas (Ton) – Secretaris

K. van Beek (Koos)– Penningmeester

S. Munniks (Sjoerd)

J.G. Gerritsen (Jan)

H. Munniks (Herma)

J. Schouten (Jan)

Resultaten financieel

Resultaten 2020

Privacy statement

Privacy statement

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING “DE OPBELBUS ALKMAAR” VOOR HET TIJDVAK 2020 – 2025

Doelstelling

“Het zonder winstoogmerk voorzien in een vervoersmogelijkheid voor diegenen die, door ziekte of gebrek of anderszins ter beoordeling van het stichtingsbestuur, niet van de diensten van het Openbaar Vervoer gebruik kunnen maken”.

Eén en ander zonder daarbij in concurrentie te treden met het Openbaar Vervoer of taxibedrijven.

Uitvoering

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers welke de busjes rijden en de planning van de ritten verzorgen.

Fondsenwerving

De inkomsten van de stichting worden gevormd door:

  • inkomsten uit lidmaatschapsgelden
  • bijdragen van leden in de vorm van ritopbrengsten
  • subsidie van de gemeente Alkmaar
  • donaties, schenkingen en sponsorgelden
  • voordelen voortvloeiend uit de aan- en verkoop van de voertuigen
  • alle andere wettige middelen.

Beheer van het vermogen

Het beheer en besteding van het vermogen ligt in handen van het bestuur dat daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk is.

Bestuursleden zullen uit hoofde van hun functie geen geldelijk voordeel genieten, wel kunnen zij een wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding ontvangen, alsmede vergoeding van door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten.

Besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor aankoop en onderhoud van de noodzakelijke voertuigen, huisvestingskosten en lopende kosten t.b.v. de uitvoering van de doelstelling. Reserves worden aangehouden in de vorm van bestemmingsreserves en een continuïteitsreserve welke redelijkerwijs nodig zijn voor het doel van de stichting.

Opheffing

Bij opheffing van de stichting geschiedt de liquidatie door het dagelijks bestuur, tenzij het bestuur andere liquidateurs aanwijst. Een eventueel batig saldo dat na opheffing resulteert zal in overleg met eventuele subsidiegevers bij besluit tot ontbinding bestemd worden voor een doel zoveel mogelijk binnen het werkgebied van de stichting.

Tot zover dit beleidsplan dat in voorkomende en/of noodzakelijke gevallen door het bestuur gewijzigd kan worden.

Dit beleidsplan is door het bestuur van de Stichting geaccordeerd in de bestuursvergadering van 10 oktober 2019.

Uittreksel KvK stichting De Opbelbus

Geef een antwoord