ANBI-gegevens

Op deze pagina laten wij de gegevens zien, die betrekking hebben op ANBI.

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling.

ANBI Algemeen

Standaardformulier Publicatieplicht

Privacy statement

Privacy statement

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING “DE OPBELBUS ALKMAAR” VOOR HET TIJDVAK 2020 – 2025

Doelstelling

“Het zonder winstoogmerk voorzien in een vervoersmogelijkheid voor diegenen die, door ziekte of gebrek of anderszins ter beoordeling van het stichtingsbestuur, niet van de diensten van het Openbaar Vervoer gebruik kunnen maken”.

Eén en ander zonder daarbij in concurrentie te treden met het Openbaar Vervoer of taxibedrijven.

Uitvoering

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers welke de busjes rijden en de planning van de ritten verzorgen.

Fondsenwerving

De inkomsten van de stichting worden gevormd door:

  • inkomsten uit lidmaatschapsgelden
  • bijdragen van leden in de vorm van ritopbrengsten
  • subsidie van de gemeente Alkmaar
  • donaties, schenkingen en sponsorgelden
  • voordelen voortvloeiend uit de aan- en verkoop van de voertuigen
  • alle andere wettige middelen.

Beheer van het vermogen

Het beheer en besteding van het vermogen ligt in handen van het bestuur dat daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk is.

Bestuursleden zullen uit hoofde van hun functie geen geldelijk voordeel genieten, wel kunnen zij een wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding ontvangen, alsmede vergoeding van door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten.

Besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor aankoop en onderhoud van de noodzakelijke voertuigen, huisvestingskosten en lopende kosten t.b.v. de uitvoering van de doelstelling. Reserves worden aangehouden in de vorm van bestemmingsreserves en een continuïteitsreserve welke redelijkerwijs nodig zijn voor het doel van de stichting.

Opheffing

Bij opheffing van de stichting geschiedt de liquidatie door het dagelijks bestuur, tenzij het bestuur andere liquidateurs aanwijst. Een eventueel batig saldo dat na opheffing resulteert zal in overleg met eventuele subsidiegevers bij besluit tot ontbinding bestemd worden voor een doel zoveel mogelijk binnen het werkgebied van de stichting.

Tot zover dit beleidsplan dat in voorkomende en/of noodzakelijke gevallen door het bestuur gewijzigd kan worden.

Dit beleidsplan is door het bestuur van de Stichting geaccordeerd in de bestuursvergadering van 10 oktober 2019.

Geef een antwoord